پروژه wrasse

پروژه ویلایی wrasse به مساحت زمین 3000متر مربع واقع در کلاردشت می باشد.
از خصوصیات این ویلا میتوان به برونگرا بودن آن اشاره داشت ، پلانی آزاد دارای شفافیت و طراحی پر و خالی و بام مسطح .
متریال های استفاده شده ارگانیک شامل سیمان ، بتن اکسپوز میباشد که متناسب با شرایط اقلیمی و مصالح در دسترس منطقه می باشد.
منظور از پلان آزاد بدین منظور است که خط ها بصورت آزاد میباشد و کنسول معلق باعث ایجاد احساس رهایی میشود . این پروژه دارای محوطه ی بسیاز زیادی بوده و به همین علت ، شفافیت طرح ، خللی به حریم شخصی وارد نمیکند